Начало

РДГ Пловдив

                                             СЪОБЩЕНИЕ

Електронен адрес rdgplovdiv@abv.bg не принадлежи на Регионална дирекция по горите - Пловдив.Получени съобщения,файлове и др. от този e_mail да НЕ се считат за кореспонденция  свързана с дейността на РДГ Пловдив и служителите и.  Официалните е_mail адреси на РДГ Пловдив са публикувани на интернет страницата.


СЪОБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 

      Във връзка със Заповед № ЗАП-227 от 11.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и с цел ограничаване опасността от разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на граждани в РДГ – Пловдив, 

 

Регионална дирекция по горите – Пловдив,

Ви уведомява следното:

 

      По повод на епидемична обстановка в страната и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19), Ви призоваваме, ако имате грипоподобни симптоми да не посещавате Регионална дирекция по горите – Пловдив, а да се възползвате от съществуващите възможности за отдалечен достъп.

      Апелираме да се възползвате от съществуващата в Регионална дирекция по горите – Пловдив възможност за извършването на отдалечени справки във връзка с административни преписки на:

      - телефон: 032/ 27-50-70 – деловодство на РДГ – Пловдив

      - е-mail: rugplovdiv@iag.bg,  rdgplovdiv@gmail.com

      - вътрешен телефон за връзка със съответния служител, находящ се в преддверието на административната сграда на РДГ - Пловдив

 

      РДГ – Пловдив осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като освен на място в административната сграда на дирекцията исканията, заявленията, жалбите, сигналите и предложенията, съответно приложенията към тях, могат да се подават до Регионална дирекция по горите - Пловдив по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, на електронната поща на дирекцията: rugplovdiv@iag.bg,  rdgplovdiv@gmail.com, а също и чрез лицензиран пощенски оператор.

      Съгласно оповестените мерки от Националния оперативен кризисен щаб призоваваме всеки посетител в дирекцията да носи предпазна маска.

      Във връзка с разпоредбите на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министър на здравеопазването до помещенията на РДГ-Пловдив няма да бъдат допускани служители и граждани с проявена грипоподобна и/или вирусна симптоматика.

   Придвижването на граждани в сградата на РДГ - Пловдив е ограничено единствено до деловодството по указан маршрут.

   Чакащите за обслужване клиенти в административната сграда на РДГ - Пловдив да спазват разстояние най-малко един метър един от друг.

   На входа на административната сграда на РДГ – Пловдив е поставен дезинфектант, който следва да се използва преди влизането в помещенията на дирекцията.

 


РДГ – Пловдив носи името на град Пловдив, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Пловдив обхваща част от Централна България като граничи на север с Национален парк “Централен Балкан”, на изток с РДГ – Стара Загора, на югоизток с РДГ – Кърджали, на юг с РДГ – Смолян и на запад с РДГ – Пазарджик и РДГ – София.

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Пловдив стопанисва горския фонд на територията на област Пловдив и следните общини: Карлово, Хисаря, Раковски, Брезово, Съединение, Калояново, “Марица”, Пловдив, “Родопи”, Садово, Асеновград, Първомай и Лъки.
РДГ – Пловдив включва 6 държавни горски стопанства и 3 държавни ловно стопанства (ДЛС “Чекерица” – Стряма, ДЛС “Кормисош” – Лъки и ДЛС "Кричим").

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

 http://www.profilnakupuvacha.com/rdgplovdiv


0878 802 112 телефон за подаване на сигнали към 112 и уведомяване на РДГ Пловдив от собственици и ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ и във връзка с чл.14а, ал.7 от Наредба№1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии.


Очакваме Вашите отзиви, мнения, препоръки и сигнали ТУКПромени в изискванията за транспортиране на дървесина по чл.14б от НКОГТ!

Регионална дирекция по горите - гр. Пловдив информира всички заинтересовани страни за следното: Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б, ал.3 от НКОГТ, обнародвана в Държавен вестник бр. 89 от 12.11.2019 г. в съответствие с която: "Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в съответната РДГ:

  • 1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства
  • 2. заверено копие от документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството
  • 3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържаща потребителско име и парола за достъп в реално верме до информацията от GPS устройствата - (важи за собствениците /ползвателите на товарни превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев )

В тази връзка, с цел изпълнението на новите изисквания по отношение на транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства собствениците/ползвателите на товарни превозни средства за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти следва да предоставят всички данни, изискуеми по чл. 14 б, ал. 3 и ал. 5 от НКОГТ в съответната регионална дирекция по горите съгласно чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, преди товарните транспортни средства да се използват за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти след срока на влизане в сила на промените - 14.02.2020 г.
Викторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:00 до 17:00 часа 


Адрес за кореспонденция:

гр.Пловдив
бул.Санкт Петербург № 57

тел: 032/ 27-50-70

Електронна поща:
rugplovdiv@iag.bg
rdgplovdiv@gmail.com

Банкова сметка на РДГ Пловдив
IBAN: BG35UBBS88883122868401
BIG: UBBSBGSF

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995