НачалоДокументиЗакони

РДГ Пловдив | Документи

Закон за горите

Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 61 от 25.07.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., в сила от 7.08.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 100 от 18.12.2015 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 15 от 23.02.2016 г., бр. 57 от 22.07.2016 г., бр. 61 от 5.08.2016 г., в сила от 5.08.2016 г., бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г.


Дата на публикуване: 20.05.2014 г. изтегли
 
Закон за лова и опазване на дивеча

Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 26 от 20.03.2001 г., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 79 от 16.08.2002 г., доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., бр. 6 от 23.01.2009 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., изм., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., в сила от 4.10.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.; Решение № 4 на КС на РБ от 4.07.2013 г. - бр. 62 от 12.07.2013 г.


Дата на публикуване: 29.10.2013 г. изтегли
 
Закон за защитените територии
Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.
кн. 12/98 г., стр. 267; кн. 5/2000 г., стр. 73; кн. 10/2000 г., стр. 43; кн. 4/2002 г., стр. 65
т. 5, р. 4, № 417

Дата на публикуване: 01.06.2010 г. изтегли
 
Закон за рибарството и аквакултурите

Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г. кн. 5/2001 г., стр. 300 т. 5, р. 4, № 510


Дата на публикуване: 01.06.2010 г. изтегли
 
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Обн., ДВ, бр. 79 от 10.07.1998 г., изм. и доп., бр. 22 от 11.03.2003 г., бр. 74 от 3.09.2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г. кн. 8/98 г., стр. 66; кн. 4/2003 г., стр. 114; кн. 10/2005, стр. 335 т. 1, р. 6, № 685

Дата на публикуване: 01.06.2010 г. изтегли
 
Закон за опазване на околната среда
Закон за опазване на околната среда изм. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006 г.

Дата на публикуване: 01.06.2010 г. изтегли