РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 01.09.2016

Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 5 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив

  „Старши специалист - Горски инспектор  в звено „Пловдив“ – 2 работни места;

  „Старши специалист - Горски инспектор”  в звено „Асеновград“ – 2 работни места;

  „Старши специалист - Горски инспектор  в звено „Карлово“ – 1 работно място;. 

     I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пловдив са: 

        1. Образователна степен - средно лесовъдско образование,  съгласно т.49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите;

         2. Трудов стаж по специалността - 1 година.

 


 

              
  

Материали