РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 25.08.2016

Длъжност: Старши горски инспектор
Звено: РДГ Пловдив

дирекция „Горско стопанство”, звено „Aсеновград” – изнесен офис при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши горски инспектор”,  дирекция „Горско стопанство”, звено „Асеновград” – изнесен офис при Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

- Образователна степен – висше лесовъдско образование,  съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите; минимална образователна степен – бакалавър;

-  Професионален опит – 1 /една/ година;

 

-  Ранг – V младши;

-    Специфични изисквания съгласно чл.30, ал.1, т.1, т.3-14 от Наредба № 1/30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии.

 

Материали