РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 16.11.2016

Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 4 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив

„Старши специалист - Горски инспектор  в звено „Пловдив“ – 1 работнo място;

„Старши специалист - Горски инспектор”  в звено „Асеновград“ – 2 работни места;

„Старши специалист - Горски инспектор  в звено „Карлово“ – 1 работно място;. 

          I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

           1. Образователна степен - средно лесовъдско образование,  съгласно т.49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите;

            2.Трудов стаж по специалността – 1 година .

  II.Специфични изисквания за заемане на длъжността: съгласно чл.30, ал.1, т.1, т.3-14 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./

 

Материали