РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 22.12.2016

Длъжност: Главен счетоводител, дирекция „Финансово-стопански дейности”
Звено: РДГ Пловдив

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен счетоводител, дирекция „Финансово-стопански дейности”  в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

1.  Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

2.  Степен на образование: висше счетоводно-икономическо образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по една от следните специалности „Счетоводство“, „Счетоводна отчетност“, „Счетоводство и контрол“ „Финанси“, „Финансов контрол“;

3. Професионален опит – 3/три/години

4. Ранг –IV ( четвърти ) младши;

 II. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: да не са осъждани за престъпления от общ характер по глава Пета и по глава Шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс. – чл.18, т.2 от Закона за счетоводството;

III. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1.  Професионален опит в сферата на бюджетното счетоводство;

2.  Компютърна грамотност – добро познаване и работа с ПП „Конто“,  ПП „Тeres”; MSOffice.

 

Материали