РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 11.09.2017

Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 3 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив

Конкурс за длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”,  Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 3 щатни бройки, както следва:

              „Старши специалист - Горски инспектор  в звено „Пловдив“ – 2 работни места;

              „Старши специалист - Горски инспектор”  в звено „Асеновград“ – 1 работно място;

                 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

           1. Образователна степен - средно лесовъдско образование,  съгласно т.49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите;

           2.Трудов стаж по специалността – 1 година .

II.Специфични изисквания за заемане на длъжността: съгласно чл.30, ал.1, т.1, т.3-14 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./

Материали