РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 11.07.2018

Длъжност: Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив
Звено: РДГ Пловдив

Регионална дирекция по горите  - Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” №57, тел. 032/ 275070,  на основание чл. 10 a, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 3, ал.1 и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и Заповед № 293/25.06.2018г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пловдив

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

            за длъжността Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“  в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място.

 

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“  в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

  1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
  2. Степен на образование: висше лесовъдско образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по специалност съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите ”;
  3. Професионален опит – 2 /две/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или
  4. Ранг –IV ( четвърти ) младши;

Материали