РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 22.10.2018

Длъжност: Главен експерт „Промени в горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив

 

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Главен експерт „Промени в горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“  в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

  1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
  2. Степен на образование: висше лесовъдско образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по специалност съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите ”;
  3. Професионален опит – 2 /две/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или
  4. Ранг –IV ( четвърти ) младши;

Материали