РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 05.11.2018

Длъжност: Финансов контрольор” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив

 

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Финансов контрольор”  в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

  1. Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
  2. Степен на образование: висше образование с минимална образователна степен „Магистър“ по една от следните специалности „Финанси”, “Счетоводство и контрол”, “Финансов контрол”, „Счетоводство“, „Счетоводна отчетност“;
  3. Професионален опит – 2 /две/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или
  4. Ранг –IV ( четвърти ) младши;

Материали