РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 11.01.2019

Длъжност: Специалист - Горски инспектор, Дирекция Горско стопанство - 2 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив

              „Специалист - Горски инспектор”  в звено „Асеновград“ – 1 работно място;

              „Специалист - Горски инспектор  в звено „Карлово“ – 1 работно място;.

                 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

           1. Образователна степен - средно лесовъдско образование,  съгласно т.49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите;

           2.Трудов стаж по специалността – не се изисква .

II.Специфични изисквания за заемане на длъжността: съгласно чл.30, ал.1, т.1, т.3-14 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./

Материали