НачалоНовини 2017/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.10.2017 - Представители на Норвежка горска група, партньор на ИАГ по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” - FOR OUR FUTUTRE” осъществиха работно посещение в България

В периода от 09.10 - 11.10.2017 г. работна група, състояща се от представители на Норвежка Горска Група, партньор на ИАГ по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” - FOR OUR FUTURE”, чието изпълнение бе финансирано по Програма БГ03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ с Програмен оператор МОСВ посети България. Посещението се финансира в рамките на Фонда за двустранни отношения по Програмата и бе организирано и осъществено със съдействието на ИАГ и РДГ Стара Загора. 

В Програмата на делегацията от Норвегия, водена от г-н Ойстен Асаарен- изпълнителен директор на НГГ, придружен от представители на  норвежката Агенция по земеделие и Сдружението на собствениците на гори STATSKOG бяха включени срещи с ръководители и експерти от ИАГ и РДГ Стара Загора. Акцентът на проведените срещи бе: отчитане на изпълнените дейности и на резултатите по проект FOR OUR FUTURE;  представяне на добри практики от страна на партньорите по проекта и обсъждане на възможностите за надграждане на постигнатите от него резултати; дискусии по приоритетните области и възможностите за разработване на бъдещи проектни предложения, подлежащи на финансиране по Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвежкия механизъм.

По време на проведената експертна работна среща в ИАГ, на която приветствие към представителите на Норвежка горска група поднесе инж. Росен Попсавов – заместник изпълнителен директор на ИАГ и в която взеха участие директори на дирекции(д-р Деница Пандева, д-р Ценко Ценов и инж. Валентин Чамбов) и експерти от ИАГ(д-р инж. Л. Тричков, инж. Н. Василев, инж. Г. Тинчев, инж. К. Ташев, Петя Славчевска и др.) и РДГ Стара Загора(инж. В. Райчинов) бяха представени в детайли дейностите и резултатите по проект FOR OUR FUTURE. Освен това, бе обсъдена необходимостта и възможността за извършване на картиране и оценка на горските екосистеми и на екосистемните услуги предоставяни от тях по използваната за работа Методология и в горските екосистеми в зоните по Натура 2000. Успоредно с това, в областта на опазване на околната среда и на екосистемите, във връзка с работата по мониторинг и моделиране на околната среда, и на системите за споделяне и разпространение на информация за околната среда, бе обсъдена необходимостта от изработване на единна национална информационна система за горите, базирана на ГИС. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в областта на възобновяемата енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, в т.ч енергийно ефективно  производство и/или разпределение на възобновяема енергия.  Подготвено и подписано бе и Писмо за намерение за партньорство в рамките на ФМ на ЕИП и на НФМ.

По време на посещението в териториалния обхват на РДГ Стара Загора, осъществено в изпълнение на предварително съгласуваната Програма, делегацията от Норвежка горска група бе приета от инж. Петър Заяков- Директор на РДГ Стара Загора, който представи дейността на Регионалната дирекция. От страна на НГГ бе направена презентация относно основните й членове, дейността и опита който имат в работа по проекти, свързани с горите и горските екосистеми в Норвегия, Европа и света. По време на работните срещи с участници от РДГ Стара Загора, отново бяха представени дейностите и резултатите по проект FOR OUR FUTURE, както и възможните перспективи за надграждане на проекта. Осъществени бяха и посещения на терен с цел запознаване на представителите на НГГ с горите и горското стопанство в този регион на България.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност