НачалоНовини 2021/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.06.2021 - Втори междинен мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

 

„Актуализацията на горската политика в България е важна, заради динамичното развитие на политиките на Европейския съюз, които отразяват някои от най-съществените глобални предизвикателства през последните години - климатичните промени, загубата на биологично разнообразие, пандемичната обстановка през последните месеци. В тази връзка е необходимо активно участие на всички заинтересовани страни по отношение на предоставянето на актуална информация за напредъка по отделните цели и дейности на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.“, каза инж. Росен Попсавов – зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и председател на Работната група за втори междинен мониторинг и оценка на изпълнението на плана, на проведеното първо заседание.

Стратегическият план за развитие на горския сектор е основният национален стратегически горски документ, който според Закона за горите определя конкретните оперативни действия за изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България. Документът създава рамка за осъществяване на политиките в горския сектор за 10-годишен период. Разработен е по проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ на Изпълнителна агенция по горите по Оперативна програма "Административен капацитет" и е утвърден от Министъра на земеделието и храните през 2014 г. 

Неговото изпълнение е насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Предвижда се секторът да подпомага икономическото развитие на страната, да осигурява условия за пълноценна реализация на заетите в него, да способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в климата и да гарантира поддържането на здравословна околна среда.

Присъстващите дискутираха конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, както по отношение на предоставянето на актуална информация за напредъка по отделните цели и дейности, така и във връзка с необходимостта от актуализация за периода след 2020 г. 

До началото на месец септември членовете на работната група трябва да предоставят писмени предложения и становища, които ще бъдат разгледани и обобщени в проект на Обобщаващ доклад преди финализиране на втория междинен мониторинг на Плана. 

На срещата присъстваха представители от Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията, държавни институции, браншови, ловни и неправителствени организации.

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност