НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

06.07.2021 - БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА ОТ 28 ЮНИ ДО 4 ЮЛИ 2021 Г

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 28 ЮНИ  ДО 4 ЮЛИ 2021 Г.

За периода от 28 юни до 4 юли 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 3757 проверки. 

Проверени са 296 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 735 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1624 превозни средства, транспортиращи дървесина, 254 риболовци и ловци и 848 физически лица.

271 са извършените проверки в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години.

През изминалата седмица са съставени общо 65 констативни протокола и 69 акта за установени нарушения по Закона за горите. Задържани са 9,23 кубически метра фасонирана дървесина, 1,38 кубически метра обла дървесина, 125,50 пространствени  кубически метра дърва за огрев, едно моторно превозно средство и три моторни триона.

През отчетния седмичен период работи един мобилен екип служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите (РДГ) Берковица и Благоевград. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство  Видин“, ТП „Държавно горско стопанство Мездра“ и на Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“. Извършени са общо 23 проверки, в това число на три обекта за добив на дървесина, три обекта по чл. 206 от Закона за горите, 13 превозни средства и 4 физически лица. Съставени са два акта по Закона за горите и два констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Берковица и РДГ-Благоевград.

Горските инспектори от регионалните дирекции по горите в страната през миналата седмица извършваха обходи за спазване на нормативната уредба при бране на липов цвят в насаждения във всички горски територии.

Горските служители от РДГ-Русе и Държавно ловно стопанство – Каракуз при съвместна проверка установили незаконна сеч в общинска горска територия на 83 броя липови дървета с цел събиране на липов цвят. Съставен е констативен протокол, като са дадени съответните предписания и разпореждания. Работата по случая продължава.

Горските инспектори от РДГ-Ловеч са извършили през миналата седмица 30 обходни проверки в липови насаждения. Установена е незаконна сеч на 23 кубически метра липова дървесина в общинска горска територия в община Гулянци. Съставени са 6 акта  и са задържани два моторни триони. Образувано е бързо производство на РУ МВР.

На 01.07.2021 г. при извършване на рутинна проверка, горски инспектори от РДГ- Шумен са констатирали в землището на село Пет могили, община Никола Козлево незаконна сеч на 229 броя дървета от вида липа в 4 съседни подотдела. Съставени са 4 констативни протокола за извършена сеч от неизвестен извършител. Издадена е Заповед на Директора на РДГ-Шумен за спиране дейността за бране на липов цвят в насаждения, попадащи в териториалния обхват на Държавно ловно стопанство – Паламара. Заповедта е със срок от един месец от дата на нейното издаване. Работата по случая продължава.

На 02.07.2021 г. горските инспектори от РДГ-София са съставили 6 акта по Закона за горите на служители от община Своге. Санкциите са за установени нарушения в общински горски територии, в землищата на: село Бов, село Лакатник, село Дружево и село Миланово, община Своге. По случая са задържани общо 103 пространствени кубически метра дърва за огрев от бял бор и смърч.

На 30.06.2021 г. горски служители от РДГ-София констатират, че в общинска горска територия  в землището на село Долна Василица, община Костенец, при проведена принудителна сеч на дървесен вид бук са незаконно добити 71 броя немаркирани дървета от бял бор. Съставени са два акта на двете лица, които са извършили сечта. Задържани са 8 пространствени кубически метра дърва за огрев от бял бор.

Продажба и съхранение на незаконна дървесина установи рутинна проверка на служители от РДГ- Бургас. Нарушението е констатирано по време на инспекция на обект за складиране, преработка и търговия с дървесина в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Царево. При преглед на системата за видеонаблюдение и наличната документация, проверяващите установили, че на 09.06.2021 г. в обекта са постъпили 32 плътни кубически метра иглолистна фасонирана дървесина от дървесен вид  “бял бор”, без документи доказващи законния й произход. Към датата на проверката останалата наличност от горецитираните кубици е 10 плътни кубически метра, за които също не са представени документи. Наличната в обекта незаконна дървесина е задържана. На собственика на обекта е съставен акт по Закона за горите.

Мероприятия, игри по методите на „Горската педагогика“, беседи, обучения проведоха през миналата седмица дирекциите на природни паркове в страната.

Дирекцията на природен парк „Персина“ организира и проведе първия природозащитен „Фестивал на къдроглавия пеликан“ на 2-ри и 3-ти юли. В мероприятието с щандове и информационни материали се включиха експерти от Изпълнителна агенция по горите и от природните паркове: „Българка“, „Витоша“, „Русенски Лом“, „Сините камъни“ и „Странджа“.

Експертите от природен парк „Врачански Балкан“ участваха в провеждане на първия Фестивал на приключенията.  През седмицата те организираха Етно ботанически тур, посещения по тематичен маршрут „Карст и биоразнообразие“ и еднодневна работилница с еко образователни игри в местността  „Леденика“. 

Експертите от Природен парк „Златни пясъци“ проведоха беседи за биоразнообразието в парка, екологични игри и водачество по образователен маршрут „Песента на гората“ на общо 50 деца от ОУ „П. Евтимий“ гр. Варна.  

Колективът на Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ продължава да провежда занимания с безработни лица по проект "Нови умения и компетентности - за зелена и екологична България.

Дирекцията на природен парк „Странджа“ представи защитената територия на парка, бита и обичаите на Странджа по време на посещение на седмокласници от гр. Сливен. В Морската градина на гр. Бургас четвъртокласниците от ОУ „П. Р. Славейков” – Бургас избраха в последния ден на учебната година да научат повече за Природен парк „Странджа”. В площ със стари дървета, служители на парковата дирекция проведоха забавни интерактивни игри, с които запознаха подрастващите с насекомите, животните и растенията в природния парк.

Експертите от природен парк „Шуменско плато“ съвместно с горските педагози от  Североизточното държавно предприятие и Държавното горско стопанство - Шумен се проведоха занимания с деца и ученици от Шуменска и Варненска области. Децата получиха подарък специално издадената „Книжка за гората“ на Александра Карева. Чрез книжката малчуганите научават повече за горската професия, за животните, както и за полезните и вредни дейности в горите. На децата бе представен по забавен начин проекта на СИДП – „Горите на североизтока“.

Дирекциите на природни паркове „Беласица“, „Витоша“, „Златни пясъци“, „Рилски манастир“ почистваха туристически маршрути в различни местности, възстановяваха кътове за отдих, почистваха и косиха тревни площи.

През изминалата седмица експертите от Лесозащитна станция - Пловдив извършиха наблюдения и контролни проверки за изпълнение на предписания за борба с болести и вредители в Държавни горски стопанства: Хасково, Асеновград, Женда, Хисар, Карлово, Първомай, Ивайловград, Чирпан, Стара Загора, Селище, Широка поляна и Държавно ловно стопанство – Родопи. В момента се изготвя Оценка на здравословното състояние на иглолистните гори в района на Станцията, която ще бъде готова в края на месеца. Утвърдени бяха и технологичните планове за борба с болести и вредители.  

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност