НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

19.07.2021 - Европейската комисия прие новата Стратегия на ЕС за горите до 2030 г.

На 16 юли 2021 г. Европейската комисия прие новата Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за горите до 2030 г., като част от Европейския зелен пакт. Стратегията цели да бъдат изпълнени мерките на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с поне 55% до 2030 г. и постигане на климатичен неутралитет през 2050 г., съгласно Закона за климата.

Стратегията за горите определя визия и конкретни действия за увеличаване на количеството и качеството на горите в ЕС и засилване на тяхната защита, възстановяване и устойчивост. Целта е въз основа на всички социални, икономически и екологични аспекти на горите да се осигури тяхната многофункционалност и да се подчертае значимата роля на горските стопани.

Предложените действия ще увеличат задържането на парникови газове чрез подобряване на системите за поглъщане и задържане на въглерод, което по този начин ще допринася за смекчаване на изменението на климата. Ще бъде осигурена строга защита на първичните и старите гори, възстановяването на деградиралите гори и гарантирането на устойчивото им управление по начин, който запазва жизненоважните екосистемни услуги, предоставени от горите на обществото. Ще бъдат насърчавани най-благоприятните за климата и биоразнообразието практики за управление на горите, и  използването на дървесната биомаса и ресурси.

Стратегията предвижда разработването на схеми за възмездяване на собственици и управители на гори при предоставяне на алтернативни екосистемни услуги, например чрез поддържане на части от техните гори непокътнати. Новата обща селскостопанска политика (ОСП), наред с други политики на ЕС, ще даде възможност за по-целенасочена подкрепа на горските стопани и за устойчиво управление на горите. 

Цели се създаване на обединяващо пространство за държавите-членки, собствениците и мениджърите на горите, индустрията, академичните среди и гражданското общество, които да обсъждат бъдещето на горите в ЕС и да подпомагат поддържането на тези ценни активи за поколенията напред.

В Стратегията за горите се предлага законодателна инициатива за засилване на мониторинга, събирането и обобщаването на информация за горите в ЕС. Изграждането на база данни за горските територии, съчетано със стратегическо планиране на ниво държави-членки, ще даде цялостна картина на тяхното състояние, стопанисване и бъдещо развитие. 

Стратегията е придружена от Пътна карта за засаждане на три милиарда допълнителни дървета в цяла Европа до 2030 г., при пълно зачитане на екологичните принципи - правилното дърво на точното място с правилната цел.

Повече информация може да бъде намерена на следната интернет страница:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3723