НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.07.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 19 ДО 25 ЮЛИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 19 ДО 25 ЮЛИ 2021 Г.

За периода от 19 юли до 25 юли 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 163 проверки. 

Проверени са 337 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 706 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1 717 превозни средства, транспортиращи дървесина, 321 риболовци, 5 ловци и 1077 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 46 констативни протокола и 64 акта за установени нарушения, от които 56 са по Закона за горите. Задържани са 30 кубически метра обла дървесина, 81 пространствени  кубически метра дърва за огрев, 15 кг недървесни горски продукти и три моторни превозни средства.

Четири съвместни проверки са извършени от служителите на РДГ-Пловдив, РУ на МВР и НАП. 

При съвместна проверка в обект за съхранение, преработка и търговия с дървесина в село Широки дол, община Самоков служители на РДГ-София и ОДМВР са съставели три акта на собственика за това, че има прекъсване на записите от системата за видеонаблюдение, както и съхранение на 6,03 куб. м едра строителна дървесина от бял бор, немаркирана и непридружена с превозен билет. Дървесината е задържана. Издадена е заповед на директора на РДГ-София за налагане на принудителна административна мярка за срок от 3 месеца.

Започнати са съвместни проверки с полицията и служители на Национален парк Рила в Паничище по изпълнение на заповедта за ограничаване достъпа на моторни превозни средства до горските територии до Седемте рилски езера.

Извършена е проверка от РДГ-Русе с Икономическа полиция на територията на ДГС-Сеслав. 

Служителите на РДГ-Смолян извършиха съвместна проверка с РИОСВ Смолян, във връзка одобрен оперативен план.

За транспортиране на немаркирана дървесина и без превозен горските инспектори от РДГ-Велико Търново са задържали товарен автомобил и транспортираната с него 24,18 куб.м иглолистна строителна дървесина. Дървесината не е била маркирана и не е била придружена с превозен билет.

В землище на село Черньово, община Ихтиман, в горска територия стопанисвана от община Ихтиман, за която няма издавано позволително за сеч, служители от РДГ-София са установени пънове на 12 бр. немаркирани дървета от зимен дъб. Съставен е констативен протокол. Работата по случая продължава.

Пънове на 17 бр. немаркирани дървета от зимен дъб и габър са установени и в землище на село Долна Василица, община Костенец в горска територия стопанисвана от Община Костенец, за която няма издавано позволително за сеч. На място е установена дървесина в размер на 10 пр. куб. м.  Съставен е констативен протокол, с който е задържана дървесината. Работата по случая продължава.

Продължават комплексните проверки от регионалните дирекции по горите и проверките за изпълнение на противопожарните планове.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите (РДГ) Берковица, Бургас, Стара Загора, Сливен и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Белоградчик“, ТП „Държавно горско стопанство Мездра“ и ТП „Държавно горско стопанство Монтана“, на Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Самоков“ и на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен - ТП „Държавно горско стопанство Граматиково“, ТП „Държавно горско стопанство Гурково“, ТП „Държавно горско стопанство Сливен“,  ТП „Държавно горско стопанство Кости“ и ТП „Държавно горско стопанство Царево“. Извършени са общо 51 проверки, в това число на 7 обекта за добив на дървесина, 8 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 28 превозни средства и 8 физически лица. Съставени са 5 акта по Закона за горите и 8 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от регионални дирекции по горите Берковица, Бургас, Стара Загора и Сливен. Задържани са 48 пространствени кубически метра дървесина.

На 23-25 юли се проведе екологичния фестивал „Узана поляна фест“, където на най-голямата билна поляна в Стара планина, се събраха стотици хора, носещи зелените идеи и успешни екологични модели, устремени към съхраняване на природата и на по-щадящия и разумен начин на живот в нея. Експертите от ДПП „Българка“ съвместно с лесовъди от ТП ДЛС „Росица“ ангажираха вниманието през целия съботен ден на най-малките участници във фестивала, благодарение на осигуреният от СЦДП гр. Габрово мобилен павильон „Горичка в количка“.  В представените занимателни и образователни игри и беседи, освен децата, с интерес се включваха и техните родители. Как опазваме природата, какво правим за гората и нейните обитатели, можем ли да спрем промените в климата и каква е нашата роля в този процес, бяха част от въпросите, които се разискваха с малки и големи природолюбители.

Деца от училища в гр. Сливен и Лятна занималня "Европа" посетиха административната сграда на Дирекция на Природен парк "Сините камъни". Експертите запознаха учениците с биологичното разнообразие, защитените растителни и животински видове, срещащи се на територията на природния парк. Малките посетители разгледаха ентомологична и дендрологична сбирка.

Служителите в парковата администрация извършиха ремонт, поддръжка на маси, пейки, беседка. Почистени бяха огнища и отпадъци. Поставени са указателни и предупредителни табели в местностите Селището и Свети Спас. 

През изминалата седмица служители на ДПП „Златни пясъци“ извършиха водачество на 22 деца от детски футболен клуб "Възрожденче" гр. Варна по маршрут "Песента на гората" в рамката на две образователни програми. Почистен бе от отпадъци района около главен път в м. Янакива чешма, х. „Корабостроител“, м. Горски кът. Извършен беше мониторинг по Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие на два вида костенурки- шипобедрена и шилоопашата.

Експертите от Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ извършиха маркиране, ремонт и почистване на туристически и интерпретативни маршрути, както и текущи дейности по отглеждане на планински кеклик и подхранване на лешоядни птици.

През изтеклата седмица служителите на ДПП „Рилски манастир“ почистиха горските кътове в м. "Краварско дере", както и туристическата пътека от Рилски манастир до м. Равна, част от маршрута Рилски манастир х. „Иван Вазов“. Проведен бе мониторинг на жълтата тинтява, ревена и други защитени растения.

Експерти от ДПП „Витоша“, сътрудници на Каритас и скаути от Франция, в два поредни дни /22-23 юли/ проведоха доброволческа акция в м. Симеоновски езера. Те освежиха лентовата маркировка от границата на Парка до  нископланинска обиколната пътека, почистиха района от отпадъци и регламентираните огнища на кътовете за отдих. Лакираха два моста и заслон-навес в района. В на музея на мечката бе изнесена беседа на 25 деца от Частно основно училище Maple Bear Sofia.

Служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ ремонтираха дървената платформа пред „Камешнишки водопад“, отстраниха паднало дърво по маршрута с. Камена – „Камешнишки водопад“, поставиха забранителни табелки за палене на огън и за хвърляне на отпадъци по тематични маршрути в парка. Учениците от 138-мо СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" град София посетиха „Яворнишки“ водопад. От представител на парковата администрация, децата научиха интересни неща за защитената територия. Гости на Природен парк „Беласица“ бяха и децата от детската занималня към Образователен Център "Делфин", гр. Петрич. В посетителския център на Дирекцията децата се запознаха с горските обитатели, а след това затвърдиха знанията и на открито.

Лесозащитна станция – Пловдив през изминалата седмица са извършени наблюдения за повреди от абиотични фактори на площи над 3800 дка. Издадени са указания за корекция на неправилно издадени сигнални листове и лесопатологични обследвания.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност