Начало

РДГ Пловдив

РДГ – Пловдив носи името на град Пловдив, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Пловдив обхваща част от Централна България като граничи на север с Национален парк “Централен Балкан”, на изток с РДГ – Стара Загора, на югоизток с РДГ – Кърджали, на юг с РДГ – Смолян и на запад с РДГ – Пазарджик и РДГ – София.

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Пловдив стопанисва горския фонд на територията на област Пловдив и следните общини: Карлово, Хисаря, Раковски, Брезово, Съединение, Калояново, “Марица”, Пловдив, “Родопи”, Садово, Асеновград, Първомай и Лъки.
РДГ – Пловдив включва 6 държавни горски стопанства и 3 държавни ловно стопанства (ДЛС “Чекерица” – Стряма, ДЛС “Кормисош” – Лъки и ДЛС "Кричим").


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:   http://www.profilnakupuvacha.com/rdgplovdiv


0878 802 112 телефон за подаване на сигнали към 112 и уведомяване на РДГ Пловдив от собственици и ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ и във връзка с чл.14а, ал.7 от Наредба№1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии.


Очакваме Вашите отзиви, мнения, препоръки и сигнали ТУКПромени в изискванията за транспортиране на дървесина по чл.14б от НКОГТ!

Регионална дирекция по горите - гр. Пловдив информира всички заинтересовани страни за следното: Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б, ал.3 от НКОГТ, обнародвана в Държавен вестник бр. 89 от 12.11.2019 г. в съответствие с която: "Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в съответната РДГ:

  • 1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства
  • 2. заверено копие от документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството
  • 3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържаща потребителско име и парола за достъп в реално верме до информацията от GPS устройствата - (важи за собствениците /ползвателите на товарни превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев )

В тази връзка, с цел изпълнението на новите изисквания по отношение на транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства собствениците/ползвателите на товарни превозни средства за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти следва да предоставят всички данни, изискуеми по чл. 14 б, ал. 3 и ал. 5 от НКОГТ в съответната регионална дирекция по горите съгласно чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, преди товарните транспортни средства да се използват за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти след срока на влизане в сила на промените - 14.02.2020 г.


Достъп до обществена информация

Платформа за достъп до обществена информация

Платформата за достъп до обществена информация е създадена и се поддържа от администрацията на Министерския съвет съгласно чл. 15в, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни. Подаване на заявление за достъп до обществена информация: https://pitav.government.bg/PDoiExt/ . Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление подадено в деловодството на Регионална дирекция по горите гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” №57 или устно запитване на телефон 032/27-50-70.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:00 до 17:00 часа 


Адрес за кореспонденция:

гр.Пловдив
бул.Санкт Петербург № 57

тел: 032/ 27-50-70

Електронна поща:
rugplovdiv@iag.bg
rdgplovdiv@gmail.com

Банкова сметка на РДГ Пловдив
IBAN: BG35UBBS88883122868401
BIG: UBBSBGSF

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995